CMB MARKETPLACE SRL
Adresa sediu social : Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei nr.372, etaj 1
Nr. ORC: J23/1686/2018
CUI RO 29220152
Tel:+ (40) 0755.143.129

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
CONSIMTAMANT INFORMAT

Informațiile de mai jos au fost furnizate ca subiect de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE – denumită și abrevierea GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor).
Termeni in intelesul Regulamentului (UE) 2016/679:
“date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

CMB MARKETPLACE SRL prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate și în alte situații în temeiul consimțământului clienților; Scopul colectării datelor este precizat mai jos:
prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
identificarea si inregistrarea produselor in service in vederea efectuarii garantiei si reparatiei acestora;
informarea utilizatorilor/clienților privind situația contului lor de pe site-ul societatii;
informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor;
evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor,
solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
returnarea produselor conform prevederilor legale;
rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile CMB MARKETPLACE;
Prin citirea prezentei ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:
– dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
– dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal, – dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,
– dreptul la restricționarea prelucrării,
– dreptul la portabilitatea datelor,
– dreptul la opoziție și
– de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
– dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către CMB MARKETPLACE SRL – Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei nr.372, etaj 1, jud Ilfov si/sau la adresa de email : callcenter@esc-it.ro

Datele personale sunt obținute direct de la persoana vizată.
Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul societatii noastre : http://www.esc-it.ro/

CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(Consimțământ informat)

Acordat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE – denumită și abrevierea GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor).

Îmi dau acordul în mod liber și în mod voluntar ca:
CMB MARKETPLACE S.R.L., cu sediul social in Oraş Popeşti Leordeni, Şoseaua OLTENIŢEI, Nr. 372, Etaj 1, Judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/1686/2018, cod unic de inregistrare nr: 29220152, (” Operator”),

Sa prelucreze următoarele date cu caracter personal:
Nume si prenume,
Adresa de domiciliu
Serie si numar carte identitate
CNP
Telefon
Cont de e-mail /adresa e-mail

pentru scopurile mentionate mai sus.